Zmluva Mestského úradu

Zmluvné strany - adresyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s. - Dúbravská cesta 14, Bratislava, 84104, Mesto Považská Bystrica, oddelenie majetkovo-právne - Centrum 2/3, Považská Bystrica, 01713
Centrálne číslo zmluvy309
Dátum zverej. 2. zm. stranou
Rok2017
NázovZmluva o zriadení vecného brmena č. 30201/ZoVB-002/2016/MPB 642-00/Považská Bystrica/0197/Geoplán
TypO zriadení vecného bremena
Druh
Zmluvné stranyNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mesto Považská Bystrica, oddelenie majetkovo-právne
PredmetZriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva v prospech povinného z vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a následnú prevádzku zariadení objektu č. 642-00 Verejné osvetlenie prel. cesty II/517 v km 0,000-0,600 na časti pozemku parc. č. KN C 6040/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Považská Bystrica, LV č. 9047, v rozsahu dielu "7" vyznačenom v GP č. 121/2010, úradne overenom 12.07.2010 v prospech oprávneného z vecného bremena.
Cena celkom 0,00
MenaEUR
Dátum podpisu13.07.2017
Dátum zverejnenia14.07.2017
DokumentyZM3092017.PDF
Dátum ukončenia
Účinnosť od15.07.2017
Účinnosť do
Dátum povolenia katastra
Dátum účinnosti zmluvy po zverejnení15.07.2017
Dátum vypovedania
Miesto podpisu
PoÄŤet rokov gen. predp.
RoÄŤnĂ˝ predpis0
Hlavná / dodatokHlavná
Platca
ZhotoviteÄľ zmluvyOddelenie nakladania s majetkom
ZhotoviteÄľ zmluvy skratkaOdd.NsM
MajiteÄľ zmluvyOddelenie nakladania s majetkom
MajiteÄľ zmluvy skratkaOdd.NsM
ÄŚĂ­slo zmluvy
Poznámky k zverejneniu
Centrálny rok zmluvy2017